مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت در امور سازمانها ، شرکتها و کسب و کارها

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی-مشاوره در امور مختلف مدیریتی و کسب و کارها

ایمیل   fallah.emba در جیمیل